Privacyreglement


Deze privacyvoorwaarden gelden per 01 januari 2020

Inleiding


Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, door ArboLink B.V. in het kader van onze dienstverlening. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan: het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. ArboLink is een innovatieve dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. We adviseren en ondersteunen werkgevers bij het invoeren van integraal gezondheidsmanagementbeleid en helpen om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Daarvoor bieden we maatwerk op basis van een uitgebreid portfolio aan producten en diensten op het gebied van preventie, verzuim en interventies met als doel werknemers competent, gemotiveerd en gezond te houden.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Dit betekent onder andere dat ArboLink B.V.:

 • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ArboLink B.V. worden verwerkt.

ArboLink verwerkt als zorgaanbieder persoonsgegevens van de werknemers van haar klanten. De wet verplicht ArboLink om deze gegevens te verwerken. Als ArboLink zorg verleent aan werknemers, legt zij een arbeidsgezondheidskundig dossier aan van die werknemer. In dat dossier worden gegevens, waaronder persoonsgegevens, van de werknemer opgeslagen. In dit privacyreglement lichten wij toe hoe wij in dit kader omgaan met de persoonsgegevens van de werknemers aan wie wij zorg verlenen. Dat doen we in Deel A van dit privacyreglement.

Naast persoonsgegevens van werknemers verwerken wij binnen onze organisatie ook een aantal andere groepen persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van onze leveranciers en persoonsgegevens van de bezoekers van onze website. In deel B leggen wij uit hoe wij omgaan met deze andere groepen van persoonsgegevens. Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin u onder meer leest hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en bij wie u terecht kunt met vragen over dit privacyreglement.

Dit privacyreglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van ArboLink


Deel A


Persoonsgegevens die worden verwerkt door ArboLink ArboLink verwerkt in haar rol van dienstverlener de volgende persoonsgegevens.

Persoonsgegevens, waaronder:

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:

Doeleinden

ArboLink verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om haar dienstverlening aan haar klanten te kunnen uitvoeren op het gebied van integraal gezondheidsmanagement, arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding, re-integratie, interventies, preventie, gezondheidsonderzoeken, keuringen en vaccinaties. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor wetenschappelijke en onderzoeksdoeleinden, zoals het opstellen van rapportages of statistieken. Alvorens wij uw gegevens gebruiken voor onderzoek, anonimiseren wij deze gegevens, waardoor deze niet meer tot u te herleiden zijn. Daarnaast doen wij onderzoek ter verbetering van de zorgverlening aan werknemers. De rapportages en statistieken voor een werkgever of diens medezeggenschapsorgaan bevatten uitsluitend gegevens op groepsniveau en bevatten geen persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een individu.

ArboLink zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Grondslag

ArboLink verwerkt de persoonsgegevens omdat zij daartoe wettelijk is verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en Arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast is ArboLink verplicht de persoonsgegevens te verwerken op grond van contractuele verplichtingen met werkgevers. ArboLink verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het uitvoeren van deze wettelijke- en contractuele verplichtingen, zoals het aanleggen van een arbeidsgezondheidskundig dossier van iedere werknemer die zij begeleidt.

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg gebruikt ArboLink het Burgerservicenummer van een cliënt met het doel te waarborgen dat de in het kader van de verlening van zorg te verwerken persoonsgegevens op die cliënt betrekking hebben.

ArboLink krijgt pas de beschikking over de noodzakelijke persoonsgegevens van werknemers wanneer de wet ArboLink hiertoe verplicht, te weten het moment waarop de zorgverlening aan een werknemer start. Indien er géén zorg wordt verleend, krijgt ArboLink geen beschikking over persoonsgegevens van werknemers. Dit is gewaarborgd in de software die wij ter beschikking stellen aan werkgevers en werknemers in het kader van de uitvoering van integraal gezondheidsmanagement. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst bewaren wij tot 15 jaar na beëindiging van uw dienstverband bij uw werkgever of na beëindiging van de overeenkomst tussen uw werkgever en ArboLink. In sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens langer of korter bewaren. ArboLink conformeert zich daarbij aan de algemene richtlijnen voor het bewaren en verwijderen van medische gegevens van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG). Met inachtneming van de KNMG-richtlijnen gelden de volgende uitgangspunten bij het bewaren en verwijderen van medische gegevens:

A. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van 15 jaar nadat:

B. Indien sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, bewaren wij uw persoonsgegevens, afhankelijk van de stof waaraan u bent blootgesteld en op grond van specifieke wet- en regelgeving, 40 jaar nadat u uit dienst bent getreden bij uw werkgever, of nadat ons dienstverleningscontract met uw werkgever is geëindigd, of nadat u bent overleden, of nadat de laatste mutatie in uw dossier is gedaan. In bijzondere omstandigheden, zoals blootstelling aan ioniserende straling conform het Besluit Stralingshygiëne (artikel 100), bewaren wij uw persoonsgegevens tot u de leeftijd van 75 heeft bereikt of zou hebben bereikt.

C. Nadat u uit dienst bent getreden of nadat ons dienstverleningscontract met uw werkgever is geëindigd, kunnen wij een verzoek ontvangen om uw persoonsgegevens over te dragen aan uw nieuwe bedrijfsarts of arbodienst. In dat geval dragen wij uw persoonsgegevens die verband houden met lopende ziektegevallen over aan uw nieuwe bedrijfsarts of arbodienst, waarna wij deze gegevens niet langer bewaren. Persoonsgegevens die uitsluitend verband houden met afgesloten ziektegevallen bewaren wij gedurende de wettelijke termijn van 15 jaar of 40 jaar indien sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dan wel bij bijzondere omstandigheden zoals blootstelling aan ioniserende straling conform het Besluit Stralingshygiëne (artikel 100) tot de werknemer de leeftijd van 75 heeft bereikt of zou hebben bereikt.

D. In afwijking van de gevallen genoemd onder A t/m C, bewaren wij uw persoonsgegevens langer indien de wet ons verplicht om uw gegevens langer te bewaren of indien het langer bewaren van uw persoonsgegevens voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener. Daarnaast kunnen wij met uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren.

Toegang tot persoonsgegevens

Toegang tot persoonsgegevens is alleen toegestaan voor die medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang moeten hebben. Autorisatie gebeurt aan de hand van rollen, waardoor een strikte scheiding toegepast kan worden. Voor medische gegevens die vallen onder het beroepsgeheim is toegang alleen verleend aan het behandelteam.

 1. Bij verzuimdienstverlening bestaat het behandelteam uit de (bedrijfs-)arts die de verantwoordelijke is en uit de procesregisseur, of de reintegratie en preventieadviseur, of de regionaal teamassistente soms aangevuld met een Arbo-verpleegkundige.
 2. Bij keuringen bestaat het behandelteam uit de keuringsarts die de verantwoordelijke is en de keuringsassistente en de vitaliteit- en gezondheidsdeskundige, soms aangevuld met de bedrijfsarts en/of Arbo-verpleegkundige.
 3. In de volgende situaties heeft een andere (bedrijfs-)arts, keuringsarts of ander lid van een ander behandelteam toegang tot de medische gegevens: a. voor de duur van vervanging tijdens ziekte en afwezigheid; en b. als een functionaris uit het behandelteam wordt opgevolgd door een nieuwe collega.
 4. Uitsluitend de vertrouwenspersoon heeft ten aanzien van de door hem uitgevoerde werkzaamheden toegang tot de registratie in het dossier vertrouwenspersoon van vertrouwelijke gegevens.
 5. Verlenen en wijzigen van toegang (autorisatie) gebeurt via een vaste procedure en wordt goedgekeurd door de leidinggevende(n). De afdelingen Kwaliteit en Applicatiebeheer voeren controles uit op het ontstaan van conflicterende autorisaties. Indien een conflict optreedt wordt dit beoordeeld door de Functionaris voor de Gegevensbescherming.
 6. Indien een medewerker uit dienst gaat zorgt de afdeling Applicatiebeheer op aangeven van de leidinggevende(n) voor het afsluiten van de account, zodat de toegang tot de applicaties en daarmee persoonsgegevens wordt afgesloten.
 7. Voor het toetsen van dossiers voor kwaliteitsdoeleinden of in het kader van supervisie over een functionaris uit het behandelteam kan een seniorprofessional, die daarvoor is aangewezen, inzage hebben in de (bijzondere) persoonsgegevens van de werknemer. De senior-professional deelt altijd zijn bevindingen met de functionaris uit het behandelteam. Het doel hiervan is een optimale dienstverlening voor de werknemer te realiseren.
 8. Alleen in hun hoedanigheid als onderhoudsmedewerker van IT systemen hebben automatiseringsmedewerkers die hiertoe zijn aangewezen door de verantwoordelijke toegang tot persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Hieronder lichten wij toe in welke gevallen wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan derden.

Uw werkgever Wij mogen slechts de volgende (persoons)gegevens aan uw werkgever verstrekken:

Voordat wij bovengenoemde gegevens aan uw werkgever verstrekken, wordt u geïnformeerd over de inhoud van de informatie die wij aan uw werkgever verstrekken.

Alle mogelijke overige gegevens die wij van u verwerken vallen onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsartsen worden niet aan uw werkgever verstrekt, tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt. De verzuimoverzichten of groepsrapportages die wij aan uw werkgever kunnen verstrekken, zijn geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens herleidbaar tot het individu.

Interventiepartijen

Wij kunnen, na uw mondelinge toestemming, uw persoonsgegevens verstrekken aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling of arbeidsgezondheidskundige begeleiding, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Het kan bijvoorbeeld gaan om een fysiotherapeut of psycholoog naar wie u in overleg met de bedrijfsarts wordt doorverwezen in het kader van uw re-integratie. Wij verstrekken aan dergelijke interventiepartijen alleen persoonsgegevens voor zover deze personen bevoegd zijn en wij contractuele afspraken met hen hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw medische gegevens verstrekken wij aan interventiepartijen na uw schriftelijke toestemming.

Het UWV

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (‘UWV’) voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening van het UWV op grond van de sociale verzekeringswetten en Wet SUWI. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een WIA-uitkering aanvraagt. De bedrijfsarts verstrekt dan onder meer een actueel oordeel over uw ziekte en medische gegevens die noodzakelijk zijn voor de verzekeringsarts van het UWV om uw medische situatie te beoordelen.

Verzuimverzekeraars

Wij verstrekken niet-medische gegevens aan verzuimverzekeraars, waaronder gegevens betreffende de ziek- en herstelmelding en administratieve gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verzekeraar om de hoogte van de uitkering vast te stellen.

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Wij zijn wettelijk verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ten behoeve van wetenschappelijke en statistische doeleinden. De gegevens die wij doorgeven zijn niet herleidbaar tot een persoon en wij geven dus geen persoonsgegevens van u door aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Partijen waarmee wij samenwerken voor wetenschappelijke- en onderzoeksdoeleinden

Indien wij in het kader van een onderzoek samenwerken met derde partijen, verstrekken wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens aan deze derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek. Persoonsgegevens worden in dit kader nimmer aan derden verstrekt.


Deel B


Gegevens van bezoekers van de website van ArboLink

Categorieën van persoonsgegevens

Indien u een bezoek brengt aan onze website en via het contactformulier een vraag stelt of ons om informatie verzoekt, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

Indien u zich op onze website aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

Indien u een klacht of compliment meldt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

Indien u zich op onze website aanmeldt voor één van onze trainingen, webcasts of andere online tool kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Doeleinden

ArboLink verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Grondslag Indien u ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft ArboLink een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. Indien u zich wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, verwerken wij uw persoonsgegevens enkel met uw expliciete toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd nadat uw verzoek of vraag is beantwoord, uw opmerking is verwerkt of u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Gegevens van leveranciers van goederen en/of diensten aan ArboLink

Categorieën van persoonsgegevens

Indien ArboLink een zakelijke relatie aangaat met een leverancier, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Doeleinden

ArboLink verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Grondslag

ArboLink verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met leveranciers te kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die noodzakelijk zijn om aan onze administratieplicht te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn. Overige persoonsgegevens zullen worden verwijderd na beëindiging van de relatie met onze leveranciers.

Gegevens van medewerkers van ArboLink

Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers. De verwerking van deze gegevens laten we buiten beschouwing in dit privacyreglement. Op het moment van indiensttreding leggen wij aan onze medewerkers uit hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.

Gegevens van sollicitanten

Categorieën van persoonsgegevens Als u bij ArboLink solliciteert, verwerkt ArboLink de volgende persoonsgegevens van u:

Doeleinden

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:

Grondslag

Indien u bij ons solliciteert, heeft ArboLink een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen indien u niet bent aangenomen, vier weken nadat de vacature is vervuld worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Verwerking persoonsgegevens voor commerciële communicatie

Categorieën van persoonsgegevens

Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken voor het toesturen van informatie over onze dienstverlening. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

Doeleinden

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om gericht commerciële berichten te kunnen versturen naar (potentiële) klanten om informatie te verstrekken over de diensten en producten van ArboLink.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van commerciële communicatie van ArboLink.

Grondslag

Indien u klant van ArboLink bent hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken om commerciële berichten aan u te verzenden. Wij vinden het belangrijk om onze klantrelaties goed te onderhouden en onze klanten te voorzien van relevante informatie.

Wij zullen aan potentiële klanten alleen commerciële berichten verzenden nadat wij hiervoor van hen uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen dan wel is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

Bewaartermijn


Deel C


Beveiliging

Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. ArboLink treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Anders dan vermeld in deel A, verstrekt ArboLink niet actief persoonsgegevens aan derden. Indien ArboLink wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal ArboLink daarvoor altijd voorafgaand toestemming verkrijgen van u, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

Uw rechten

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

Inzage in uw persoonsgegevens;

Rectificatie van uw persoonsgegevens;

Wissen van uw persoonsgegevens;

u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien:

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek in de volgende gevallen:

U heeft tevens het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, verzoeken wij u om aan ons toe lichten waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachtenregeling – waar kun je terecht met klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht indienen via het klachtenformulier op onze website. Onze klachtenregeling is van toepassing. De klachtenregeling kunt u raadplegen via onze website.

Cookies

ArboLink maakt op haar website gebruik van cookies. In onze cookieverklaring kunt u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies ArboLink op haar website plaatst.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement, onze cookieverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door ArboLink, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.


ArboLink B.V.

T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming, M.M. Bijl-Kroon

Bezoek- & postadres

Marktstraat 1 7642 AK Wierden Telefoonnummer: 0546-70 90 20 E-mailadres: welkom@arbolink.nl

Waar vindt u dit privacyreglement?

Het reglement is in te zien en gratis te downloaden via de website www.ArboLink.nl

Inwerkingtreding van het privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Inzicht in het verzuim van je medewerkers?

Samen zorgen wij voor een betere binding met je medewerkers, een positieve werksfeer, lagere kosten en een maximaal resultaat! Maak een afspraak voor een korte inventarisatie met één van onze deskundigen. We zorgen ervoor dat iedereen tevreden kan zijn!